Select Page

آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز(MBTI) به همراه تفسیر کامل و کاربردی

توضیحات آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز(MBTI)

myers briggs type indicator (mbti)

سنخ نمای مایرز-بریگز (MBTI) حاصل حدود یک قرن تحقیق و تفحص علمی و پر مصرف ترین ابزار برای درک تفاوت های شخصیتی به هنجار است. این ابزار رفتارها، منش، طرز فکر و به طور کلی الگوهای اساسی کارکردهای بشری را آشکار و تبیین می کند. نسخه اولیه این آزمون شخصیتی توسط کاترین و ایزابل بریجز در دهه ۱۹۲۰ براساس دیدگاه یونگ روانشناس صاحب سبک تهیه شد و از آن زمان تا کنون دایما در حال بهسازی و توسعه است. هزاران مقاله علمی در خصوص این ابزار نوشته شده است، به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است و سالانه بیش از چند میلیون نفر از این ابزار استفاده می کنند. از جمله اهداف استفاده کنندگان این ارزیابی عبارتند از:

 • شناخت بهتر خود و توسعه و پیشرفت فردی
 • توسعه شغلی و پیشرفت کارراهه
 • بالندگی سازمانی
 • تشکیل گروه ها و تیم های کاری
 • آموزش رهبران و مدیران
 • حل مساله بین فردی و بین گروهی
 • مشاوره ارتباطات بین فردی
 • توسعه برنامه های آموزشی رسمی و آموزش های ضمن خدمت
 • مشاوره تحصیلی – شغلی
 • توسعه فرهنگی در جوامع بشری

این ابزار دارای نسخه هایی متعدد است که  با نام های گوناگون و در سطوح مختلف از آن ها استفاده می گردد. به صورت رسمی ارزیابی MBTI شامل سه گام (Step) است. گام اول ارزیابی شامل ارزیابی با پرسشنامه فرم M (فرم حاضر) است که به تشخیص “تیپ اعلام شده” می انجامد  و در گام های بعدی با استفاده از فرم های Q و … و با کمک گرفتن از بازتاب فرد نسبت به نتایج گام قبلی به اصلاح و تدقیق طبفه بندی تیپ ها و صفات شخصیتی اقدام می نماید که در نهایت به “تیپ شخصیتی مناسب” (Best Fit Type)می انجامد.

طبقه بندی تیپ ها در این روش شامل چهار بعد دوقطبی ترجیحات و  هشت کارکرد است. قطب اول یا بعد برونگرایی-درونگرایی، شامل دو کارکرد یا مقیاس درون گرایی و برون گرایی است و به این نکته می پردازد که نوع برخورد ما جهان چگونه است و انرژی خود را به سمت کدام موضوعات هدایت می کنیم. ترجیحات ما در این بعد نشان دهنده آن است که  اول ما توجه خود را بر کجا متمرکز می کنیم و دوم این که انرژی روانی خود را از کجا تامین می کنیم. درون گرایان بر دنیای درون فردی خود و برون گرایان بر جهان بیرونی شامل اشخاص و اشیا توجه دارند و انرژی خود را متمرکز می کنند.

قطب دوم یا بعد شهودی-حسی، شامل دو کارکرد شهودی و حسی است و به دنیای ادراک و دریافت ما و این نکته می پردازد که چگونه اطلاعات خود را در  دریافت می کنیم ( متوجه چه نوع اطلاعاتی می شویم). ترجیح حسی به جمع آوری اطلاعات از طریق حواس پنجگانه و وقایع و شواهد رویدادها و ترجیح شهودی به دریافت اطلاعات از طریق توجه به معانی، روابط، مفاهیم و احتمالات مبتنی بر واقعیات (نه فقط واقعیت صرف) اشاره دارند.

قطب سوم یا بعد احساسی-متفکر، شامل دو کارکرد یا مقیاس احساسی و متفکر است و به این نکته می پردازد که فرآیند قضاوت ما چگونه است و چگونه تصمیم گیری می کنیم و در این خصوص به نتیجه می رسیم. راهنمای تصمیمی گیری در کارکرد احساس ارزش های شخصی است (چه چیزی برای خود فرد و دیگران مهم و دارای بار احساسی و عاطفی است ) و در کارکرد متفکر این منطق و قواعد منطقی است که حکم رانی می کند.

قطب چهارم یا بعد ملاحظه کننده-قضاوت کننده، شامل دو کارکرد یا مقیاس ملاحظه کننده و قضاوت کننده است و به این نکته می پردازد که در برخورد با دنیای اطرافمان چگونه عمل می کنیم و آیا شرایط سازمان یافته تر (با تاکید بر تصمیم گیری) یا استقلال عمل بیشتر (با تاکید بر کسب اطلاعات) را ترجیح می دهیم. کارکرد ملاحظه کننده تلاش در درک محیط پیرامون و منعطف بودن در کنار آمدن با آن و  کارکرد قضاوت کننده تلاش در جهت کنترل محیط پیرامون  خود و تغییر دادن آن به نحو مطلوب دارند.

از ترکیب این چهار قطب دو گانه شانزده تیپ شخصیتی شامل کد چهار حرفی ترجیجات کارکردی حاصل می شود.

یادآوری مهم این که همه انسان دارای این هشت کارکرد اصلی هستند و صرفا ترجیحات و میزان توسعه یافتگی این کارکرد ها  است که موجب تفاوت های فردی می گردد. در واقع هیچ کس نیست که مثلا برونگرا یا درون گرای مطلق باشد یا ….  و همه در جایی بین این دو سر قطب بندی ها قرار گرفته اند.

نتایج و تفسیر MBTI

–  با اجرای پرسشنامه زیر تیپ شخصیتی اعلام شده توسط MBTI را دریافت خواهید نمود. این تیپ شخصیتی حاصل تعامل چهار کارکرد ترجیح داده است. در حدود یک سوم افراد در خصوص یکی از کارکردهای اعلام شده و حدود یک چهارم در خصوص دو کارکرد اعلام شده ممکن است دچار تردید باشند که از طریق مشاوره و دریافت بازخورد امکان تشخیص تیپ مناسب فراهم می آید. مفهوم تیپ شخصیتی یک مفهوم پویا و متغییر است ولی این تغییر بسیار کند و طی سالیان دراز اتفاق می افتد.

–  همچنین نمرات خود را در هریک از کارکردهای هشت گانه دریافت خواهید نمود. تلاش برای استفاده از کارکردهای ترجیحی و توسعه کارکردهای کمتر ترجیح داده شده روش اصلی در توسعه و پیشرفت فردی است که از این طریق گام اول یعنی ارزیابی و شناخت آن فراهم می آید و در برنامه های تکمیلی به کنترل و سپس دست کاری این کارکردها منتهی می گردد.

راهنمای اجرای MBTI

• MBTI یک مقیاس است نه یک امتحان.
• انتخاب از بین گزینه‌ها تحمیلی است و یکی را می بایست انتخاب کنید.
• هیچ جواب درست یا غلطی وجود ندارد.
• حدود ۲۰ تا ۴۰ دقیقه زمان می برد.
• پاسخ‌های شما به سؤالات محرمانه است و به‌جز سنخ شخصیتی کلی، سایر اطلاعات در دسترس هیچ فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
• MBTI فقط رفتارهای معمول و به هنجار را می سنجد و ربطی به‌سلامت روان یا بیماریابی ندارد.
• هیچ سنخ شخصیتی خوب یا بدی وجود ندارد هر یک از سنخ‌ها نقاط قوت طبیعی. نقاط ضعف یا نقاط مبهم خود رادارند.
• هنگام پاسخ دادن به سولات به این مسئله فکر کنید که در هر یک از موارد در شرایطی که فشاری بر روی شما نیست کدام‌یک را ترجیح می‌دهید.
به خودتان فکر کنید، آن‌هم خارج از نقش های شغلی یا خانوادگی ای که بر عهده‌دارید. به این صورت که معمولا کدام پاسخ یا عمل به شما نزدیک تر است؟ یا این که کدام پاسخ توصیف نزدیک تری از اعمال و احساسات شما به دست می­‌دهد؟

آزمون رایگان شخصیت شناسی مایرز- بریگز (MBTI) برای شما توسط وب سایت طرحواره ایجاد شده.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.آیا شناختن شما *
۲.آیا *
۳.شما معمولا *
۴.روابط دوستانه شما *
۵.می توانید به طور نامحدود *
۶.در صحبت کردن با دوستانتان *
۷.آیا معمولا *
۸.وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند *
۹.آیا عادت دارید *
۱۰.آیا *
۱۱.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید ؟ *
۱۲.در بین دوستانتان آیا *
۱۳.در یک محفل اجتماعی *
۱۴.در میهمانی ها *
۱۵.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۱۶.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۱۷.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۱۸.در یک مهمانی دوست دارید: *
۱۹.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید: *
۲۰.در یک گروه بزرگ اغلب: *
۲۱.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید: *
۲۲.آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟ *
۲۳.آیا معمولا منظورتان *
۲۴.وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید *
۲۵.وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود *
۲۶.ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟ *
۲۷.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا *
۲۸.اگر معلم بودید ترجیح می دادید *
۲۹.معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟ *
۳۰.در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید *
۳۱.درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید *
۳۲.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۳.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۴.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۵.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۶.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۷.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۸.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۳۹.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۴۰.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۴۱.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۴۲.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۴۳.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۴۴.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟ *
۴۵.اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید *
۴۶.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟ *
۴۷.آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر *
۴۸.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید *
۴۹.احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟ *
۵۰.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟ *
۵۱.فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟ *
۵۲.احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟ *
۵۳.آیا معمولا *
۵۴.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۵۵.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۵۶.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۵۷.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۵۸.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۵۹.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۰.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۱.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۲.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۳.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۴.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۵.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۶.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۷.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۶۸.آیا به طور طبیعی: *
۶۹.برای انجام یک کار ‚ آیا *
۷۰.هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید *
۷۱.آیا مطابق برنامه عمل کردن *
۷۲.هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود *
۷۳.اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید *
۷۴.آیا ترجیح می دهید *
۷۵.آیا *
۷۶.آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه *
۷۷.وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید *
۷۸.آیا *
۷۹.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید *
۸۰.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۸۱.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۸۲.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۸۳.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟ *
۸۴.آیا به طور کلی ترجیح می دهید: *
۸۵.وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید : *
۸۶.در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید *
۸۷.آیا *

۱۱ Comments

 1. مهسا

  دیدگاه خوب بود

  Reply
 2. نگار

  تست عجیبیست.

  Reply
 3. نگار

  بعضی از سایت های دیگه میگن شخصیتم حامی است ولی این سایت میگه مشاور🧐

  Reply
 4. حسین

  تقریباً با واقیت (شخصیتم از نظر خودم و دیگران) متفاوت است

  Reply
  • مهسا

   پس درست تست رو جواب ندادین

   Reply
 5. آرش

  ممنونم تست خوبیه. اما من دنبال کامل ترم
  خیلی دنبال سایتی هستم که برای شغل خیلی واضح و جامع راهنمایی کنه

  Reply
  • فاطمه

   سلام آزمون هالند رو امتحان کنید

   Reply
 6. ناعدالتی

  بد نبود

  Reply
  • حسین

   رهبر
   ۸۵ درصد درست بود
   البته از دید خودم مگر اینکه در مورد خودم کمتر بدونم

   Reply
 7. محمودیان

  چه خوب که الان تو اینترنت همه چیزو میشه پیدا کرد. قبلنا باید کلی میگشتیم تا چیزی رو که میخوایم یاد بگیریم و دنبالشیم پیدا کنیم یا مثلا واسه لوله بازکنی برچسب ها رو زیر و رو میکردیم که آیا یه آدم مطمئن واس چاه بازکنی پیدا میشه یا نه! ولی خداروشکر الان دیگه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو نت ریخته. خلاصه که دمتون گرم خیلی برام مفید بود.

  Reply
 8. اتنا

  خوب

  Reply

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید