Select Page

آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام به همراه تفسیر کامل; Enneagram | تست انیاگرام

 

نتایج و تفسیر آن‌ها

  آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام توسط دو روانشناس به نامهای ریزو هادسون که در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تهیه گردیده است و حسینیان و همکاران (۱۳۹۱)  روایی و پایایی آن را پس از ترجمه مناسب اعلام کرده اند.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر تیپ غالب شخصیتی، مثلث های مراکز هوش و انرژی و هونوریان هم محاسبه و به شما همراه با توضیحات ارایه می‌گردد.

راهنمای اجرا

 • در هر سوال دو گزینه به شما ارایه شده است، هریک توصیف بهتری از شما ارایه می‌کند را انتخاب کنید.
 • معمولا اولین انتخابی که به ذهن شما می‌رسد درست‌ترین انتخاب است. انتخاب کنید و ادامه دهید. در انتها بر روی دکمه «دریافت نتیجه انیاتایپ من» کلیک کنید.

 

آزمون رایگان تشخیص شخصیت انیاگرام به همراه تفسیر کامل برای شما توسط وب سایت طرحواره ایجاد شده است.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *

۲۹ Comments

 1. ali

  خوب بود

  Reply
  • Tara

   تعداد سوال ها خیلی بود

   Reply
 2. ali

  سایت خوب و جالبی بود

  Reply
  • sakine

   خوب بود

   Reply
 3. ali

  خوب و جالب بود

  Reply
 4. محمد

  خیلی ممنونم. عالی بود فوق العاده

  Reply
  • سوگند

   ممنون!⚘

   Reply
 5. رزيتا

  سلام
  سایت بسیار جالبی بود ؛ ممنون که به افراد کمک میکنید که بهتر خود رو بشناسند ؛ همواره شاد و سالم و پیروز باشید
  در پناه خدای یکتا و بی همتا باشید

  Reply
 6. مینا

  خیلی جالب و دقیق تحلیل کرده بود. مرسی

  Reply
  • :/

   من مسالمت جو روی ۱۹بود
   اصلاح گرم روی۲۰
   الان چه تایپی دارم دقیقا؟

   Reply
 7. جواد

  چطوری میتونم با مسؤل سایت ارتباط برقرار کنم ؟؟

  Reply
  • هادی نعمتی

   سلام
   از طریق تلگرام میتونید ارتباط برقرار کنید.
   با تشکر

   Reply
 8. Mahta.gh

  سایت خوبی بود ممنون❤

  Reply
 9. Dgd

  چطوری میتونیم بقیه تیپ هارو هم ببینیم؟

  Reply
 10. مرجان

  چرا تحلیل تست من نمیاد

  Reply
 11. Mahtab

  خیلی خوب بود سپاس

  Reply
 12. Kourosh

  واسه اینکه جواب ازمون رو نشون بدین، به زور ایمیل و اسم و دیدگاه نخواهید. این جالب نیست واقعا

  Reply
  • هادی نعمتی

   سلام
   در هیچ یک از آزمون ها ایمیل و اسم اجباری نیست.

   Reply
  • هادی نعمتی

   با سلام
   در تمامی آزمون های آنلاین ایمیل و اسم اختیاری است.

   Reply
 13. مرجان

  خوب بود

  Reply
 14. Rey

  تفاوت ۴w5 با ۵w4 چیه؟!

  Reply
 15. S.babaei

  سلام
  چرا وقتی رو دریافت نتیجه میزنی هیچ اتفاقی نمیوفته

  Reply
  • هادی نعمتی

   آزمون بررسی شد و مشکلی مشاهده نشد

   Reply
 16. dark

  چرا اینقدر سنگین بو

  Reply
 17. مریم

  سلام یک عددتیپ دویی😐😶🙄

  Reply
 18. Zahra

  یک عدد تیپ یک👌🏻🖐🏻
  سوالات عمیق و حایزه تفکر بود
  آیدی تلگرام لطفا 🙏🏻

  Reply
  • سبیل کلفت

   حائز تفکر البته🙄

   Reply
 19. معصومه

  واسه من ۴ تاشون روی ۲۰ بود یعنی ۴تا شخصیت دارم ؟ 😐

  Reply
 20. vahid

  به امید نتیجه صحیح

  Reply

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

پربازدیدترین مطالب اخیر

محبوبترین ها