Select Page

آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام به همراه تفسیر کامل; Enneagram

 

نتایج و تفسیر آن‌ها

  آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام توسط دو روانشناس به نامهای ریزو هادسون که در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تهیه گردیده است و حسینیان و همکاران (۱۳۹۱)  روایی و پایایی آن را پس از ترجمه مناسب اعلام کرده اند.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر تیپ غالب شخصیتی، مثلث های مراکز هوش و انرژی و هونوریان هم محاسبه و به شما همراه با توضیحات ارایه می‌گردد.

راهنمای اجرا

  • در هر سوال دو گزینه به شما ارایه شده است، هریک توصیف بهتری از شما ارایه می‌کند را انتخاب کنید.
  • معمولا اولین انتخابی که به ذهن شما می‌رسد درست‌ترین انتخاب است. انتخاب کنید و ادامه دهید. در انتها بر روی دکمه «دریافت نتیجه انیاتایپ من» کلیک کنید.

 

آزمون رایگان تشخیص شخصیت انیاگرام به همراه تفسیر کامل برای شما توسط وب سایت طرحواره ایجاد شده است.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما را در اینستاگرام دنبال کنید