Select Page

آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام به همراه تفسیر کامل; Enneagram

 

نتایج و تفسیر آن‌ها

  آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام توسط دو روانشناس به نامهای ریزو هادسون که در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تهیه گردیده است و حسینیان و همکاران (۱۳۹۱)  روایی و پایایی آن را پس از ترجمه مناسب اعلام کرده اند.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر تیپ غالب شخصیتی، مثلث های مراکز هوش و انرژی و هونوریان هم محاسبه و به شما همراه با توضیحات ارایه می‌گردد.

راهنمای اجرا

  • در هر سوال دو گزینه به شما ارایه شده است، هریک توصیف بهتری از شما ارایه می‌کند را انتخاب کنید.
  • معمولا اولین انتخابی که به ذهن شما می‌رسد درست‌ترین انتخاب است. انتخاب کنید و ادامه دهید. در انتها بر روی دکمه «دریافت نتیجه انیاتایپ من» کلیک کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۴۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۵۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۶۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۷۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۸۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۹۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۰۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۱۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۲۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۵.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۶.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۷.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۸.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۳۹.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۰.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۱.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۲.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۳.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
۱۴۴.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *

ما را در اینستاگرام دنبال کنید