Select Page

آزمون شخصیت شناسی دیسک DISC Personality Profile

دیسک

دیسک در نهایت با توجه به زمینه نظری آن، یعنی دیدگاه مارستون که شخصیت انسان بسیار پیچیده و غیر قابل اندازه گیری است،  یک ارزیابی رفتاری است. در این رویکرد که با شخصیت انسان به عنوان یک جعبه سیاه برخورد می کند، سعی می شود جدای از فرایندهایی در درون آن رخ می دهد براساس ورودی، خروجی آن را پیش بینی نمود. به همین دلیل به طبقه بندی حاصل از آن هم نه تیپ شخصیتی که تیپ رفتاری گفته می شود. براساس مدل های مختلف تفسیر نتایج دیسک، تعداد این تیپ ها از چهار عامل اصلی تا نه تیپ معمول و پانزده یا شانزده تیپ رفتاری نموداری تعریف می شود که نتایج فرد با این الگوها مطابقت داده می شود. در مدل های مختلف نام های مختلفی هم برای این الگوها در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها در شکل ملاحظه می فرمایید.

نمره گذاری و تفسیر نتایج

در خصوص ویژگی های روانسنجی پرسشنامه دیسک (روایی و پایایی) با توجه به تجاری بودن آن اطلاعات چندانی در دست نیست و خود تامین کنندگان آن نیز تمایلی به آکادمیک نشان دادن فعالیت های خود نمی بینند و بیشتر بر روی کاربردی بودن نتایج ارزیابی تاکید می کنند.

در انتهای پرسشنامه حاضر علاوه بر خروجی عاملی که به ترجیح رفتاری (Primary High) در یکی از عوامل D، I، Sو C  می پردازد. خروجی چندگانه یا نموداری شما نیز در اختیاریتان قرار می گیرد. تیپ های رفتاری نموداری در واقع ترکیب ترجیحات عاملی با یکدیگر هستند. این تیپ نموداری در واقع همان خروجی است که مدل های تجاری تحت عناوین “خروجی کامل چندین صفحه ای” و … با گرفتن هزینه آن چنانی در اختیار شما قرار می دهند.

در نتایج این سنجه شما نمرات خام انتقال  را در انتهای نتیجه خود دریافت خواهید نمود که البته با نتایج هنجاری شما در نمودار انتقال هنجاری  موجود در توضیحات خروجی نموداری متفاوت است. نتایج نموداری براساس نمودار هنجاری انتقال محاسبه و ارایه گردیده است.

نکته مهم: ما فقط نتایج عاملی را تایید می کنیم. خروجی های  نموداری بر اساس نرم خارجی تفسیر شده اند. نتیجه خود را با سایر تحلیل ها مقایسه کنید و در صورتی که به نظر خودتان تحلیل دیگری صحیح تر است به ما باز خورد بدهید.

راهنمای اجرا

اول: پاسخ‌ها را با توجه به رفتارهای خود در یک محیط خاص مثلا کار، خانه یا سایر محیط‌های اجتماعی انتخاب کنید. به عبارت دیگر پاسخ‌هایی را انتخاب کنید که نماینده رفتار شما در آن محیط است. جواب درست یا غلطی وجود ندارد.

دوم: این پرسشنامه شامل ۲۴ مجموعه چهارتایی است که هر مجموعه دوبار تکرار شده است (در مجموع ۴۸ سوال). عبارات چهارگانه را با دقت بخوانید. برای هر مجموعه با توجه به سوال یک بار گزینه‌ای که بیشترین نزدیکی را با رفتار شما در آن محیط خاص دارد و یک بار گزینه‌ای که کمترین نزدیکی را با رفتار شما در آن محیط خاص دارد انتخاب کنید.

سوم: تکمیل این پرسشنامه بهتر است بین هفت تا پانزده دقیقه طول بکشد. با خودتان کاملاً صادق باشید و از غریزه “درونی” خود کمک بگیرید ، ضمناً بیش از حد نیز عبارات را تجزیه و تحلیل نکنید.


 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۵.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۶.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۷.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۸.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۹.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۱۰.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۱۱.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۱۲.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۱۳.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۱۴.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۱۵.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۱۶.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۱۷.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۱۸.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۱۹.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲۰.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۲۱.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲۲.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۲۳.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲۴.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۲۵.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲۶.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۲۷.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۲۸.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۲۹.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۳۰.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳۱.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۳۲.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳۳.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۳۴.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳۵.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۳۶.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳۷.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۳۸.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۳۹.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴۰.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۴۱.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴۲.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۴۳.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴۴.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۴۵.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴۶.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *
۴۷.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟ *
۴۸.از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟ *

۱۰ Comments

 1. مسعود

  خیلی جذاب بود خیلی خیلی ممنون از این آزمون ها بازم بذارید ممنون بازم

  یا حق

  Reply
 2. disc test

  سلام . ممنون تست خیلی خوبی بود .

  Reply
 3. نگار سلمان شمیران

  خوب بود😐

  Reply
 4. َمحمدامین

  عاااااااااللللللللللیییییی بود
  راستش تا حالا هیچوقت هیچ جا اینقد دقیق خصوصیات خودمو نخونده بودم
  همش درست بود
  خدا قوت

  Reply
 5. محمد

  خیلی خوب بود ممنون
  کامل کامل

  Reply
 6. Amir

  Amir

  Reply
 7. زینب

  عالی بود . فقط گزارشش چطور به دستم میرسه

  Reply
 8. حسین قاسمی

  خوب بود ودرست جالب بود

  Reply
 9. جنگی

  دیدگاه عالی

  Reply
 10. مستردیسک

  خوب بود

  Reply

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما را در اینستاگرام دنبال کنید